Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Değerli Kullanıcımız,

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği, Agile Turkey Topluluğu (“Agile Turkey”) açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesine yönelik uygulamalarımız ve bu husustaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’ni Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırladık.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?

Agile Turkey ile paylaştığınız;

– İletişim verileriniz (e-posta adresi, isim, soyisim ve şirket adı)

ile sınırlı kişisel verileriniz; Agile Turkey’nin gönüllü üyeleri tarafından, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve yine, yasal düzenlemelerde belirtilen amaçlarla Kanun’un 3 (e) maddesinde tanımlandığı şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Agile Turkey olarak, kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli idari ve teknik tedbirler alınmak kaydıyla, olağan iş faaliyetlerimiz çerçevesinde, gerekli olduğu durumlarda, (i) yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarına ve (ii) yurt içinde ve yurt dışında bulunan sözleşmesel ilişki içerisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı konusunda Kanun’un 9. maddesi esas alınmaktadır.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve bu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, www.agileturkey.org adresi üzerinden abone olmanız suretiyle, Kanun’da bahsedilen otomatik yollarla ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecektir.

Kişisel verileriniz, etkinliğe katılımınız kapsamında, etkinlik kaydınızın oluşturulması, soru ve şikayetlerinize cevap verebilmesi amacıyla (KVKK M. 5/1) kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, topluluğumuz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyal organizasyonlar ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, etkinlik kaydınızın oluşturulması ve takibi, siz katılımcılarımız ile iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi, istek, talep ve şikayet süreçlerinin yönetiminin sağlanması ile açık rızanız halinde topluluğumuzun pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi gibi topluluğumuzun meşru menfaatlerini gözetebilmek amacıyla ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan diğer işleme amaçları doğrultusunda ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, (f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Talebinizi yazılı olarak [email protected] e-posta adresimize gönderebilir ve/veya bir dilekçe ile Esentepe Mah. Villa Cad. Seba Apt. No:5A Şişli/İstanbul adresimize başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

TİCARİ İLETİ AÇIK RIZA METNİ

Aydınlatma Beyanı ve Açık Rıza Metni’nde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla topluluğumuzun ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını artırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderimi yapılmasını kabul ediyorum.